Podczas spaceru
na terenie Lasów Państwowych możemy się natknąć na patrol Straży Leśnej. Powinniśmy wiedzieć, jakie uprawnienia mają funkcjonariusze wobec nas. Straż leśna jest uzbrojoną formacją porządkową i ochronną Lasów Państwowych, której zadania są zdefiniowane ustawie o lasach. Strażą kieruje Główny Inspektor Straży Leśnej, który jest podporządkowany Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych. Jednostki Straży Leśnej stanowią posterunki w nadleśnictwach podporządkowane nadleśniczemu oraz grupy interwencyjne w regionalnych dyrekcjach Lasów
Państwowych. Zadaniem strażników leśnych jest zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody. Warto wiedzieć, że strażnicy maja prawo do legitymowania osób. Zarówno podejrzanych jak również świadków w celu ustalenia tożsamości. Mogą nakładać mandaty za wykroczenia. Mając uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego mogą sprawdzić samochód. Takie sprawdzenie może mieć miejsce na terenie Lasów Państwowych, jak również w bezpośrednim sąsiedztwie. Strażnicy leśni maja prawo przeszukania pomieszczeń i miejsc, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego. Strażnik może ująć przestępcę oraz odebrać mu przedmioty pochodzące z przestępstwa. Kompetencje Staży Leśnej są dość rozbudowane. Na terenie Lasów Państwowych pełnią oni funkcje para policyjne. Mają prawo do nakładania mandatów i grzywien oraz do kierowania spraw do sądu. Ze względu na charakter swojej służby, funkcjonariusze maja prawo być uzbrojeni oraz maja prawo użycia broni w przypadku odparcia bezpośredniego zamachu na swoje życie lub życie innej osoby. Mogą również użyć broni przeciwko uzbrojonej osobie, która nie posłucha wezwania do natychmiastowego porzucenia broni i swoim zachowaniem sprawia wrażenie, że zamierza jej użyć. Jednocześnie mogą użyć broni w przypadku prób jej odebrania. Ponadto funkcjonariusz Straży Leśnej maja prawo do użycia środków przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez nich czynności.